Omgaan met personen met verward gedragDe toename van incidenten met verwarde personen krijgt in de politiek en media veel aandacht. De term verward persoon is een term die de politie gebruikt. Zij treffen frequent mensen aan die in verwarring zijn en om hulp vragen. Bij verwarde personen gaat het om mensen 'die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen’. Het staat buiten kijf dat ieder verward persoon hulp nodig heeft. Echter kan het ook voor gevaarlijke situaties zorgen en waarbij je niet goed weet hoe hier mee om te gaan. Bij verwarde personen gaat het veelal om kwetsbare mensen die te kampen hebben met verschillende aandoeningen en beperkingen op meerdere levensterreinen. Het zijn mensen met een medicijn- of middelengebruik, dementie, verslaving, schulden, dakloosheid of een verstoorde suikerspiegel. Soms zijn het mensen in de illegaliteit of met een verstandelijke beperking. Vaak treedt verward gedrag op in combinatie met verlies aan werk of huisvesting, schulden, of na een ingrijpende emotionele gebeurtenis.


Na deze 1-daagse training:


  • heb je kennis van veel voorkomende oorzaken van verward gedrag;
  • kun je verward gedrag te herkennen;
  • kun je potentiële escalatie inschatten;
  • kun je jouw handelen zorgvuldig afstemmen op de situatie;
  • kun je dreigende agressie voorkomen;
  • weet je je eigen grenzen te stellen en te handhaven;
  • kun je adequaat reageren op mensen met verward gedrag;
  • kun je onderscheid maken tussen verward gedrag en mensen onder invloed van drank of drugs;
  • weet je de juiste hulp in te schakelen.